OBAVEŠTENJAProcedura zahteva

Bajram Hodža / 17.01.2022

Svi oni koji su u zaista u potrebi za pomoč,mogu da nam se obrate u pismenoj formi sa zahtjevom na sledeči način: Za svaki zahtev obratit če se predstavnicima ogranka u Restelici sa zahtjevom koji če nakon toga biti prosledjen do sjedišta HDR - a u Švicarskoj. Zahtjev če se analizirati od strane odbora HDR - a, i nakon toga če se odgovoriti na taj zahtjev.

Pročitaj više... »

Zahtjev siromaha

Bajram Hodža / 17.01.2022

Svaki siromah koji je u potrebi, može nam se obratiti sa pismenim zahtjevom gdje če u detaljima objasniti njegovu potrebu, te neka ima u obzir da njegov zahtjev mora proći kroz sledeču proceduru: Obratite se predstavnicima ogranka u Restelici sa zahtjevom koji če nakon toga biti prosledjen do sjedišta HDR - a u Švicarskoj. Zahtjev če se analizirati od strane odbora HDR - a, i nakon toga če se odgovoriti na taj zahtjev.

Pročitaj više... »

Zahtjev za društvo

Bajram Hodža / 17.01.2022

Svaki onaj koga je bolest zadesila ili pak ima redovnu terapiju, lijekove koje stalno koristi, nastojate čemo da u okviru naših mogućnosti da mu pomognemo. Samo je potrebno da dostavi papirologiju koja potvrdjuje njegovu bolest, nalaz lekara ili potvrdu o dijagnozi i terapiji koju mora uzimati a za koju nije u stanju da je sebi obezbedi. Obratite se predstavnicima ogranka u Restelici sa zahtjevom koji če nakon toga biti prosledjen do sjedišta HDR - a u Švicarskoj. Zahtjev če se analizirati od strane odbora HDR - a, i nakon toga če se odgovoriti na taj zahtjev.

Pročitaj više... »

Infrastruktura

Bajram Hodža / 17.01.2022

HDR če se pobrinuti da podrži svakoga ko ima predlog o poboljšanju infrastrukture, naravno uz dostavljen jasan pripremljen projekat i nacrt plana, samim tim što če dokazati da je zaista jedan takav projekat potreban i koristan. U tom nacrtu plana če definisati detalje tj. odgovorit če na pitanja gdje se treba realizovati taj projekat vezan za infrastrukturu, dali ima onih koji žele učestvovati, ko če biti izvodjač radova, koliko če koštati taj projekat i jos drugih detalja kako bi adekvatno odgovorili na zahtjev.

Pročitaj više... »