Doprinosi i usluge


ČLANARINA

Visina članarine za članove iz inostranstva 120 Eura godišnje Visina članarine za članove iz regije rodnog kraja 40 Eura godišnje

" HDR " Indirektno duži svakog iz regije da bude član ovog društva jer će, samim tim, direktno ili indirektno neko od njegovih najbližih profitirati. Cilj HDR-a je da svi koji borave u inostranstvu budu članovi ovog društva, a i oni u rodnom kraju koji su u mogućnosti. Radi transparentnosti prema ljudima iz rodnog kraja, HDR će objaviti imena članova (osim onih koji to ne žele) na WEB Stranici tako da svako ima preglednost od koga prima pomoć i ko se brine za svoj rodni kraj. Principi rada HDR-a su centralni zbog transparentnosti i koordinacije članove iz jedne ruke, s time sto će u svim državama gdje HDR ima ćlanova imati po tri predstavnika.

DOBROVOLJNI PRILOG

Dobrovoljni prilog može svako da uplati u visini koju on sebi odredi i to ne mora biti samo novčano nego i u drugim vidovima pomoći.

Davalac dobrovoljnog priloga ne može tražiti nazad udjeljeni prilog, bilo da se radi o novčanom ili materijalnom prilogu. Kada se prilog za pomoć uruči, HDR postaje privremeni vlasnik priloga, sve dok se isti ne raspodeli prema potrebama i budžetskim kategorijama.Ako dodjeljena sredstva ne ispunjavaju uslove za raspodjelu, ili se ne nađe adekvatni izlaz, HDR ima pravo da ta sredstva, ako su materijalna, proda, zamjeni ili čak da baci ako se njima ne može postići željeni efekat.

KURBAN

Kurban je jedna od Islamskih obaveza, dakle kada je reč o kurbanu koji se kolje za Kurban Bajram. Medjutim musliman može zaklati kurban i dobrovoljno.

Nije obaveza da klanje kurbana realizujete preko HDR - a, ali ako več odlučite onda imajte u obzir da nas morate kontaktirati o vašem nijetu nedelju dana ranije kako bi na vrijeme našli stoku za kurban, i da se na vrijeme podjele isti. Pored toga mi čemo nastojati da se taj čin izvrši kolektivno i uzet čemo u obzir da te kurbane kupimo od naše esnafe, kako bi se oni okoristili, kurbani zaklali i mi zajedno s'vama Allahovu nagradu zadobili (Amin).

HAJRAT

S'obzirom da je Hajrat čin koji se dobrovoljno realizuje, ili pak nešto što svaka osoba čini s ciljem da zadobije nagrade ovoga i Budučeg svijeta, HDR če se u tom smislu potruditi da predloži investitoru vrstu hajrata za ono što će smatrati potrebnim i adekvatnim za naš rodni kraj.

Ujedno se HDR stavlja na raspolaganje da potraži i partnere u smislu olakšanja i investicije s ciljem da hajrat maksimalno uspje. Želimo istaknuti da niko nije moralan da hajrat realizuje preko HDR-a ali ako neko odluči onda če se HDR staviti na raspolaganju kako bi taj projekat koordinirao i predstavio ostalim investitorima i partnerima da bi projekat imao najefikasnije rezultate. I na kraju, i ako neko ne želi da realizuje prijekat preko HDRa, HDR če drage volje promovisati njegov nijet za Hajrat, s zvaničnoj web stranici s'ciljem da ga podrži i da se lakše realizuje.

SADAKA

Sadaka je dobrovoljno udjeljivanje, onima koji su u potrebi s ciljem da osoba očisti sebe od škrtosti a samim tim i od grijeha.

To možete uraditi kada želite i kome god želite, mi vam predlažemo da to uraditi kod nas jer smo udruženje koje je več upoznato sa potrebama naših ljudi. U trenutku kada sadaku udjelite HDR-u, HDR postaje njegov privremeni vlasnik, sve dok se taj dio ne raspodjeli prema potrebama shodno budžetskim kategorijama koje na to imaju pravo. Onaj koji udjeli sadaku preko HDR-a, nema pravo da traži pojedinačni izvještaj o podjeli sadake, niti ima pravo da ta sredstva traži nazad. Takodje nema pravo da od HDR-a zahtjeva da se njegova sadak istog momenta podjeli. HDR će to podjeliti prema potrebama tokom godine.

ZEKAT

Zekat je dužnost svakom muslimanu i muslimanki da jednom godišnje podjeli. Na ovoj stranici imate kratko objašnjenje, pravila i propise o zekatu.

Zekat nije dužnost da se uplati u HDR jer je to stvar lične odluke svakog pojedinca. Ali HDR smatra da bi najadekvatnije bio razdijeljen preko ovog fonda jer se HDR bavi statistikama i analizama potreba za pomoć u našoj regiji a ujedno bi i više ljudi, kojima je pomoć potrebna, bilo obuhvaćeno. HDR se također brine i za budućnost naše omladine koja neće morati da zadužuje nikoga u rodnom kraju za uplatu Zekata, Kurbana ili Sadake, nego će najjednostavnije iskoristiti usluge i mogućnosti da preko HDR-a realizuje uplatu.
Čim se Zekat udjeli, istog momenta HDR postaje njegov privremeni vlasnik, sve dok se taj udeo ne raspodjeli prema potrebama i budžetskim kategorijama. Onaj koji udjeljuje Zekat preko HDR-a nema pravo da traži pojedinačni izvještaj o podjeli njegovog zekata ili vraćanje nazad sredstava koje je udjelio na ime zekata. Ujedno ne može da traži od HDR-a da se njegov zekat istog momenta podjeli. HDR će to podjeliti prema potrebama u toku godine. Zekat se može individualno uplaćivati preko cjele godine na žiroracun HDR-a.

VITRE

Vitre je u Islamskoj terminologiji poznato kao jedna vjerska dužnost za koju je zadužen svaki pojedinac, Musliman sa odredjenim Šerijatom uvjetima.

Vitre (Sadakatulj fitr) se inače dijeli početkom Ramazana pa sve do prije nastupa Bajramskog namaza. Udjeljivanje sadakatulj fitre je obaveza svakog člana porodice u iznosu koji biva definisan još na samom početku mjeseca Ramazana. U trenutku kada osoba uruči Sadakatulj fitr HDR-u, sa te osobe spada dužnost, a HDR se duži da proslijedi onima koji to zaslužuju (koji imaju pravo na to).
U trenutku kada se vitre preda HDR-u, HDR postaje njegov privremeni vlasnik, sve dok se taj dio ne raspodjeli prema potrebama i budžetskim kategorijama koje na to imaju pravo po Šerijatskim propisima. Onaj koji udjeljuje Vitre preko HDR-a nema pravo da traži pojedinačni izvještaj o podjeli Sadekatulj fitra niti ima pravo da ta sredstva traži nazad. Takodje nema pravo da od HDR-a zahtjeva da se njegovo Vitre istog momenta podjeli. HDR će to podjeliti prema potrebama u toku godine.

SERGIJA

Kao svi doprinosi u HDR-u, tako i Sergija je dobrovoljni prilog koji nije uračunat u budžetu HDR-a, nego će biti sakupljan prema trenutnim potrebama i individualnim zahtjevima.

HDR će se truditi da nijedan zahtjev za pomoć ne bude odbijen. Zato će se Sergija sakupljati samo ako ima potrebe Pomoći izvan naše regije i ako ima hitnih slučajeva van našeg budžeta. Ovaj način sakupljanja novca, po svakom zahtjevu biće objavljen na WEB-stranici HDR-a i biće online 14 dana a nakon toga će se taj zahtjev arhivirati i samim tim prestaje i usluga prikupljanja pomoći od strane HDR-a za taj zahtjev putem Sergije. Da bi se zahtjev uopšte objavio na web-stranici, mora se obaviti procedura popunjavanja formulara o predaji zahtjeva uz dostavu svih traženih i raspoloživih dokumenata.